Là giải pháp quản lý giao dịch và xếp hàng tại các điểm giao dịch giữa người dân và tổ chức hành chính.